Showing all 7 results

TÍnh năng và lợi ích

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

Ưu điểm sản phẩm

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

FINE CRYSTAL LIGHT SERIES

Call for Price
MSP: 995-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 Car
Call for Price
MSP: 995-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 Car
Call for Price
MSP: 995-04
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 Car
Call for Price
MSP: 995
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 Car
Call for Price
MSP: 995-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 Car
Call for Price
MSP: 995-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car
Call for Price
MSP: 994
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car

3-month durability, Water-saving glass coating with only one bucket of water

Call for Price
MSP: 995-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 Car
Call for Price
MSP: 995-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 Car
Call for Price
MSP: 995-04
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 Car
Call for Price
MSP: 995-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 Car
Call for Price
MSP: 995-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car
Call for Price
MSP: 995
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 Car
Call for Price
MSP: 994
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car