Showing all 6 results

TÍnh năng và lợi ích

http://shop.sensha-world.com/category/11909993/maintenance-agent

Ưu điểm sản phẩm

http://shop.sensha-world.com/category/11909993/maintenance-agent

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

Maintenance Agent SERIES

Call for Price
MSP: 983-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 Car
Call for Price
MSP: 983-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 Car
Call for Price
MSP: 983-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 Car
Call for Price
MSP: 983-05
SD: 500 ml/15 ml = 33.3 Car
Call for Price
MSP: 983-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car
Call for Price
MSP: 983-008
SD: 80 ml/15 ml = 5.3 Car

Maintenance agent for long term Coating

Call for Price
MSP: 983-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 Car
Call for Price
MSP: 983-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 Car
Call for Price
MSP: 983-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 Car
Call for Price
MSP: 983-05
SD: 500 ml/15 ml = 33.3 Car
Call for Price
MSP: 983-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 Car
Call for Price
MSP: 983-008
SD: 80 ml/15 ml = 5.3 Car